• Good prices
 • 24/7 Support
 • Safe and smooth
 • Free shipping from $150
 • Discounts
 • 100% Privacy
Sverige Telefon

Inga artiklar i min kundvagn
Totalsumma: kr 0

0 gjenstander
kr 0.00

Erektil Dysfunktion (ED) Test

Vad är Erektil Dysfunktion? Erektil dysfunktion är ett låneord från engelska “erectile dysfunction”, ofta förkortat ED. Att ha Erektil dysfunktion innebär att man ibland kan ha problem att få en tillfredställande erektion. Andra ord med liknande innebörd är impotens, erektionsproblem eller erektionsstörning.

Opartisk information om ED: En stor del av all information om Erektil Dysfunktion (ED) matas ut av de stora läkemedelsbolagen; Pfizer, Lilly och Bayer, som ofta smutskastar varandra (se bl a följande artikel i Läkemedelsvärlden). Det är för den vanliga konsumenten nästintill omöjligt att skilja de olika bolagen åt och bedömma vilket eller vilka preparat som är bäst med denna typ av ensidiga kommunikation. Vi försöker därför ge dig en opartisk synvinkel på det näst vanligaste sexuella problemet bland män, erektil dysfunktion. (vanligast = för tidig sädesuttömning, de kan å andra sidan ibland hänga ihop!)

Skandinavisk opartisk information om ED: Några av de största skandinaviska hemsidorna för information om erektil dysfunktion är följande:

 • Fass, en traditonell och pålitlig svensk guide.
 • Netdoktor, en populär dansk hemsida.
 • Läkemedelsvärlden är en annan opartisk källa till kunskap om vad som händer inom läkemedelsindustrin.
 • Norska Lommelegen är en bra hemsida för våra norska vänner, men även många svenskar förstår det mesta som skrivs här.

De olika läkemedelbolagens respektive hemsidor:

 • Impotenslinjen, som är Pfizers hemsida om impotens;
 • Erektion, vilken är Lilly’s hemsida om erektil dysfunktion, men dem har också sidan “Mannens Bästa”, som består av föreläsningar där man diskuterar om fetma, prostatacancer och erektil dysfunktion. På denna sida finns en video från den första föreläsningen, inspelad i Malmö. Väldigt informativ och bra;
 • Erektionsakuten är Bayer Health Care’s officiella hemsida för erektionsproblem.

Vad beror erektionsproblem (erektil dysfunktion) på? Cirka 80% av alla erektionsproblem har faktiskt fysiska orsaker, främst försämrat blodflöde till penis. Detta går att behandla! Ibland är orsakerna en kombination av fysiska och psykologiska orsaker.

Vilka är de vanligaste bakomliggande orsakerna till ED?

De vanligaste bakomliggande orsakerna till Erektil dysfunktion kan indelas i följande huvudgrupper:

 • Endokrina sjukdomar, såsom diabetes
 • Olika typer av vaskulär insufficiens
 • Tillflödesproblem & Avflödesproblem
 • Neurologisk dysfunktion
 • Psykogen impotens

causes of erectile dysfunction

läkemedel kan också orsaka impotens, men de flesta patienter är observanta och registrerar om erektionsförlust kommer i anslutning till insättande av en ny medicin. Det är framförallt hjärt-kärlpreparat och psykofarmaka som kan ge erektionssvikt som biverkan.

Hormonell insufficiens, eller sjunkande testosteronnivåer är en av de mindre vanliga orsakerna bakom. Din doktor, eller urolog kan besluta att ta prover ifall det skulle kunna tänka sig att det beror på denna anledning. Normalt anges nedre gränsen för S-testosteron till 11 nmol/l. Även patienter som ligger över detta värde kan i vissa fall vara betjänta av testosteronsubstitution (vid värden över 15 nmol/l brukar det dock ej löna sig med substitution).

Vaskulär insufficiens

Tillflödesproblem: Av män med misstänkt kroppslig orsak till impotens, finner man att tre av fyra har någon typ av kärlsjukdom. Den vanligaste är arterioskleros med nedsatt blodflöde till penis. Många av dessa patienter har diabetes eller är rökare eller snusare. Eftersom blodflödet skall öka cirka 25 gånger för att en användbar erektion skall uppkomma, ställs stora krav på kärlsystemet. Nikotinet i cigaretter och snus försämrar blodkärlens förmåga väsentligt.

Avflödesproblem: En s k patologiskt läckage via det venösa systemet är en annan mindre vanlig orsak till erektil dysfunktion. Detta kan bero på en anatomisk missbildning av kärlen, speciellt hos yngre män med erektil dysfunktion. Hos äldre män kan en defekt i tunica albuginea föreligga, som ej skapar adekvat kompression av frånförande vener. Män med venöst läckage och avflödesproblem svarar oftast dåligt på sedvanlig behandling med potenspiller och kräver oftast kirurgiska ingrepp. Ifall du misstänker ha avflödesproblem bör du uppsöka en urolog som kan ge dig en korrekt diagnos.

Neurogena orsaker: Män med ryggmärgsskador har ofta förlorat delar eller hela sin erektila förmåga. En urolog kan numera ofta framgångsrikt behandla dessa patienter. De patienter som har förlorat erektionsförmågan efter kirurgiska ingrepp, såsom prostatacancer, kan också behandlas framgångsrikt med hjälp av antingen tabletter (potenspiller) eller genom injektioner (ganska ovanligt idag). Patienter med diabetes drabbas ofta av någon form av erektil dysfunktion redan i 40-års åldern. Patienter med neurodegenerativa sjukdomar (t ex MS) drabbas också ofta av impotens.

Psykogena orsaker: Vissa typer av erektionssvikt inkluderar samtidig en psykogen komponent. Om du misstänker dig ha en renodlad psykogen impotens bör du uppsöka en läkare eller urolog. Om mannen är ung och uppger en varierad erektil förmåga, men oftast upplever en bibehållen morgonerektion, så kan en psykogen orsak ligga bakom. Ofta finns det prestationsångest med i bilden, dvs patienten är rädd för att ”misslyckas”. Det är vanligare bland yngre män än äldre män med detta problem.

Hur återfår man potensen?

Förutom sexualrådgivning finns det idag ett flertal behandlingsmetoder mot erektil dysfunktion: vakuumpumpar, injektioner, implantat, testosteron tillskott och nuomdagen även tabletter/piller.

Fastän omkring en halv miljon svenska män lider av erektionsproblem är det bara runt 10 procent som får hjälp med sina besvär. Anledningarna att folk inte söker hjälp för sin ED är flera. Vissa erkänner inte att de har problem med erektionen, andra vågar inte söka hjälp. Det finns också de som söker hjälp men tycker det är pinsamt att hämta ut själva medicinen på apoteket. Somliga känner inte till att det finns hjälp att få, och andra accepterar sin ED som ett oundvikligt faktum. En annan grupp beställer potensmedel på nätet, via “online pharmacy”, som det heter på engelska.

I de allra flesta fall är erektionsproblem en fysisk åkomma som kan behandlas. I och med att det finns många alternativa behandlingsmetoder, så finns det metoder för de allra flesta män som upplever problem med erektionen och sexlivet.

Tablettbehandling, eller peroral behandling som det heter på läkarspråk, är numera förstahandsalternativ vid behandling av impotens. Det är glattmuskelrelaxationen i svällkropparna och dess tillförande blodkärl som tillförs kväveoxid vilket leder till en ökad mängd cGMP i vävnaderna. Normalt bryts cGMP ned av enzymet fosfodiesteras v. Men Sildenafil citrate (den aktiva substansen i Viagra) hämmar fosfodiesteras v och förstärker därför erektionen. Stora studier har visat att upp emot 70-80% av patienter med impotens svarar bra på Viagra 25-100 mg.

Viagra har en vasodilaterande effekt och patienter med hjärtsjukdom bör ta det väldigt försiktigt. Patienter som har angina pectoris och/eller använder popper (nitroglycering preparat) skall aldrig behandlas med Viagra, då den vasodilaterande effekten kraftigt försärks. Det finns emellertid inget som tyder på att patienter som står på Viagra har större risk än andra för plötslig hjärtdöd under samlag.

Andra preparat som fungerar liknande Viagra är Cialis, som varar lite länge och inte påverkas av födointag, medan Levitra är ett annat liknande preparat.

Hormonell insufficiens är en ovanlig orsak till impotens, men är lätt att behandla. Alternativen är intramuskulär injektion (Testoviron®-Depot) eller Atmos depotplåster 2,5 mg/24 timmar som kan normalt ges med 2 plåster per dygn. De flesta patienter föredrar plåster framför injektionsbehandling.

Injektionsbehandling: Denna metod känns lite föråldrad nu när det har kommit piller som Viagra, Cialis och Levitra. Flera olika preparat har använts för behandling med intracorporeala injektioner, men idag är det i princip bara prostaglandin E1 (Caverject) som används. Patienten själv eller partner injicerar läkemedlet i penis corpus cavernosum. Första gången bör detta ske under en läkares överinseende. Dosen anpassas individuellt. Patienter med neurogen orsak svarar ofta bra på en liten dos (Caverject 2,5–10 mikrogram), medan större doser behövs för patienter med vaskulär eller annan organisk orsak till impotensen (Caverject 10–40 mikrogram). Man inleder med låg dos och ökar dosen beroende på behov. Ofta tar manliga porrstjärnor en dos av Caverject innan samlag för att uppnå maximal erektil förmåga.

En begränsande faktor är att vissa patienter får smärta efter injektionen och/eller känner starkt obehag inför själva injektionen i penis. Vissa av dessa patienter kan ha hjälp av en s k autoinjektor.

treatment of ed by injection

Kirurgisk behandling: Penisimplantat (proteser) samt kirurgisk kärlrekonstruktion kan ibland behöva utföras på selekterade patienter. Detta är numera ovanligt till följd av den normalt framgångsrika behandlingen med perorala preparat (tabletter som Viagra och Cialis).

Komplikationer vid intag av potenspiller: Det är emellertid väldigt ovanligt med allvarliga komplikationer. En ovanlig komplikation är priapism. Detta innebär att man får en erektion som varar 3–4 timmar, även kallad förlängd erektion. Detta uppkommer någon enstaka gång vid injektionsbehandling (1–2%) och väldigt sällan vid intag av Cialis, Viagra och Levitra.

För att avhjälpa detta bör patienten först försöka med fysisk aktivitet (t ex jogging eller snabb promenad), vilket oftast löser problemet.

Om tillståndet varar upp mot 6-8 timmar (priapism) är det svårare att behandla. Motmedel skall administreras så snabbt som möjligt – i första hand 5 ml 1% Xylocain med adrenalin som injiceras intracorporealt via glans. Kontakta urolog vid svårare fall av förlängd erektion.

Nitropreparat: Ta aldrig preparat som innehåller nitroglycerin tillsammans med pde5 hämmare. Nitropreparat som poppers potentierar effekten av nitropreparat och därför kan kraftiga blodtrycksfall kan uppträda. Dödsfall finns rapporterade vid samtidigt intag av Viagra och nitro.

ED TEST: Hur vet jag om att jag har ED?

De flesta män upplever svårigheten i förmågan att uppnå eller behålla en erektion någon gång i livet. Om du tror att du kanske har ED bör du testa dig själv med frågorna nedan för att få tips på om du behöver tala med en doktor eller läkare angående det.

1. Om du skulle spendera resten av ditt liv med att uppleva erektioner på samma sätt som du gör idag, hur skulle du känna dig då?

 • Väldigt missnöjd (1p)
 • Ganska missnöjd (2p)
 • Mixad reaktion, inte jättenöjd men inte heller väldigt besviken (3p)
 • Ganska nöjd (4p)
 • Mycket nöjd (5p)

2. Hur ofta kan du få en tillfredställande erektion via sexuella aktiviteter?

 • Aldrig eller nästan aldrig (1p)
 • Ett fåtal gånger (2p)
 • Ibland (ungefär hälften av tiden) (3p)
 • Oftast (4p)
 • Alltid eller nästan alltid (5p)

3. När du har en erektion, hur ofta är du tillräckligt hård för att penetrera?

 • Aldrig eller nästan aldrig (1p)
 • Ett fåtal gånger (2p)
 • Ibland (ungefär hälften av gångerna) (3p)
 • Oftast (4p)
 • Alltid eller nästan alltid (5p)

4. Hur ofta kan du penetrera din partner, när ni försöker ha samlag?

 • Aldrig eller nästan aldrig (1p)
 • Ett fåtal gånger (2p)
 • Ibland (ungefär hälften av gångerna) (3p)
 • Oftast (4p)
 • Alltid eller nästan alltid (5p)

5. Hur ofta kan du få och behålla en erektion under samlag efter att du penetrerat din partner?

 • Aldrig eller nästan aldrig (1p)
 • Ett fåtal gånger (2p)
 • Ibland (ungefär hälften av gångerna) (3p)
 • Oftast (4p)
 • Alltid eller nästan alltid (5p)

Ett aggregerat värde på över 20p indikerar att din erektionsförmåga och erektionskvalitet är tillfredställande eller utmärkt, medan ett resultat under 20p indikterar att du kanske vill träffa en doktor eller läkare för att diskutera problemet.

{Название сайта/организации}
Min kundvagn

Inga artiklar i min kundvagn
Totalsumma:
kr 0

-->